કોમ્પ્યુટરને લગતી ખુબજ ઉપયોગી માહીતી.

By | September 14, 2020

કેમ છો મિત્રો, મઝામા ને?😃😃
                                અમે તમારા માટે લાવી રહ્યા છીયે ખુબજ ઉપયોગી એવી કોમ્પ્યુટરની માહીતી અને એ પણ ગુજરાતી ભાષામાં!,  જે તમારા કોમ્પ્યુટરના જ્ઞાનમાં વધારો કરશે અને તમને ધણુ જ ઉપયોગી થશે, જે મિત્રો કોમ્પ્યુટરની સીસીસીની પરિક્ષા આપવાના હશે એના માટે ખુબજ ઉપયોગી નિવડશે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ.                           
Learn Computer Gujarati

                     જો તમને આ માહીતી ગમતી હોય તો તમારા મિત્ર સાથે શેર પણ કરશો જેથી તમને તથા તમારા મિત્રને પણ આ જાણકારી અચુક મળે. તથા કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવશો કે તમને કેવા પ્રકારની માહિતી જાણવા માંગો છો.
                              આશા રાખીયે છીએ કે આ વેબસાઇટ ગુજરાતી ભાષામાં કોમ્પ્યુટરની માહીતી આપની સમક્ષ પહોચાડનારી કદાચ પહેલી વેબસાઇટ હશે. 
  અહિં તમેં તમારો સવાલ સર્ચ કરો
👇👇

શોર્ટ કટ કી                             જવાબ 
Save Ctrl +  S
Copy Ctrl +  C
Cut Ctrl +  X
Paste Ctrl +  V
Print Ctrl +  P
Undo Ctrl +  Z
Redo Ctrl +  Y 
Hyperlink Ctrl +  K
Find Ctrl +  F
Bold Ctrl +  B
Italics Ctrl +  I
Underline Ctrl +  U
Align Left  Ctrl +  L
Align Right Ctrl +  R
Align Center Ctrl +  E
 


વધારે Short Cut Keys માટે અહિં ક્લિક કરો. 
More Short Cut Keys
                            અમારી આ વેબસાઇટ પર જોડાવા બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર!                                                                                                                    


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *