માપન ,વજન,અંતર,સમય વગેરે વિશેના માપન ની માહિતી, બધાને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ

By | April 4, 2022

Weight, measurement, distance. 

માપન ,વજન,અંતર,સમય વગેરે વિશેના માપન ની માહિતી 

 વજન  

Weight-measurement-distance.

       ▪૧ પાઉન્ડ {રતલ}= ૦.૪૫ કિ.ગ્રા

૧ કિ.ગ્રા. = ૨.૨૧ પાઉન્ડ
૧ ગ્રામ = ૧૦૦૦ મીલી ગ્રામ
૧ ક્વિન્ટલ = ૧૦૦ કિલોગ્રામ
૨૦ કિ.ગ્રા. = ૧ મણ
૧ ટન = ૧૦૦૦ કિલોગ્રામ
૧ તોલા = ૧૧.૬૬ ગ્રામ
૨૦ મણ = ૧ ખાંડી
૫ મણ = ૧ ગુણી

અંતર 

Distance

૧ ઈંચ = ૨.૫૪ સે.મી.

૧૦ મીલીમીટર = ૧ સેન્ટીમીટર
૧ મીટર = ૩૯.૩૭ ઈંચ
૧ ચો.ફુટ = ૯૨૯ ચો.સેમી.
૧ ફુટ = ૩૦.૪૮ સે.મી.
૧૦ સેમી = ૧ ડેસીમીટર
૧૦ મીટર = ૧ ડેકામીટર
૧ વાર = ૩ ફુટ
૧ માઈલ = ૧૬૦૯ મીટર
૧ માઈલ = ૧.૬૧ કિ.મી.

 સમય 

Time-સમય

 ▪૬૦ વિપળ = ૧ પળ

૬૦ પળ = ૧ ઘડી
૨.૫ પળ = ૧ મિનિટ
૧ ધડી = ૨૫ મિનિટ
૨.૫ ધડી = ૧ કલાક
૩ કલાક = ૧ પહોર
૬૦ વિકલા = ૧ કલા
૬૦ કલા = ૧ અંશ
૮૦૦ કલા = ૧ નક્ષત્ર
૨૦૦ કલા = ૧ નવાંશ
૩૦ અંશ = ૧ રાશિ
૬૦ અંશ = ૧ ચક્ર
૧ સેકન્ડ = ૧૫ વિકલા
૪ સેકન્ડ = ૧૫ વિકલા
૪ મિનિટ = ૧ કલા
૧ કલાક = ૧૫ અંશ
૨ કલાક = ૧ રાશિ
૨૪ કલાક = ૩૬૦ અંશ

પ્રવાહી માપ 

maap

૧ લિટર = ૧૦૦૦ મીલીલિટર

૧૦૦૦ લિટર = ૧ કિલો લિટર
૧ કિલો લિટર = ૧ ઘન મીટર
૧ ગેલન = ૪.૫૪૬ લિટર
૧ લિટર = ૦.૨૨ ગે

જમીનના – કદના માપનું કોષ્ટક
એકર=40 ગુંઠા,       1 એકર=4840 વાર
એકર=43560 ફૂટ,  1 એકર=0.4047 હેકટર
એકર=2.5 વીઘા,     1 વીઘા =16 ગુંઠા
વીઘા =16 ગુંઠા,       1 વીઘા =17424 ફૂટ
હેક્ટર =6.25 વીઘા,  1 ગુંઠા =101.2 મીટર
ગુંઠા =121 વાર,       1 ગુંઠા =1089 ચો. ફૂટ
મીટર =100 સે.મી.,  1 મીટર =3.28 ફૂટ ,39.37ઈંચ
મીટર =1,196 વાર,  1 ચો.મીટર =10.76 ફૂટ
વાર =ફૂટ,             1 વાર =0.9144 મીટર
ચો. વાર =ફૂટ        1 ફૂટ =0.3048 મીટર,
ઈંચ =25.3 મી. મી.  1 મીટર =1000 મી.મી.
ગજ =ફૂટ,            1 ગજ =0.61 મીટર
કડી =ફૂટ,             1 કડી =0.61 મીટર
સાંકળ =16 કડી,      1 સાંકળ =10.06 મીટર
સાંકળ =33 ફૂટ,        1 કિ.મી. =1000 મીટર
કિ.મી.=0.6215માઈલ,1 માઈલ =1609 મીટર
કિ.મી. =3280.80 ફૂટ, 1 ફલાંગ =660 ફૂટ
ફલાંગ =201,17 મીટર  1 ઘન મીટર =1000 લિટર

ઘનફૂટ =0.2831 ઘનમીટર
ઘનમીટર =35.31 ઘનફૂટ, 1 ઘન સેમી =સીસી   
સીસી =મિ.લિ.,            1 સીસી =ગ્રામ
લિટર =1000 સી.સી.,     1 લિટર =કિ.ગ્રા.
1ઘનફૂટ =28.317 લિટર     1 લિટર =0.2205 ગેલન
ઘનફૂટ =6.24 ગેલન,       1 લિટર =2.205 પાઉન્ડ
ઘનમીટર =1000 કિગ્રા    1 ઘનફૂટ =62.4 પાઉન્ડ
ગેલન =10 પાઉન્ડ


ગાયકવાડી (અમરેલી વિસ્તાર)
વસા =1280 ચો.ફૂટ  ,     1 વસા =118.91 ચો.મી.
એકર =34.03 વસા,       1 વીઘા =20 વસા
વીઘા =23.51 ગુંઠા,        1 એકર =1.7015 વીઘા
વસા =142.22 ચો.વાર

સંખ્યા અને નંગ

૧૨ નંગ = ૧ ડઝન
૧૪૪ નંગ = ૧ ગ્રોસ
૧૨ ડઝન = ૧ ગ્રોસ
૨૦ નંગ = ૧ કોડી
૧ રીમ = ૫૦૦ કાગળ
૧ ધા = ૨૪ તા

   ▪૧ રીમ = ૨૦ ઘા 

 કેટલા ગણું 

ડેકા = દસ ગણું
હેક્ટો = સો ગણું
કિલો = હજાર ગણું
મેગા = દસ લાખ ગણું
જિગા = અજબ ગણું
ટેરા = હજાર અબજ ગણું
પેટા = દસ લાખ અબજ ગણું
એકસા = અબજનું અજબ ગણું

કેટલા ભાગનું

ડેસી = દશમાં ભાગનું
સેન્ટી = સો માં ભાગનું
મિલી = હજારમાં ભાગનું
માઈક્રો = દસ લાખમાં ભાગનું
નેનો = અબજમાં ભાગનું
પેકો = હજાર અબજમાં ભાગનું
ફેમટો = દસ લાખ અબજમાં ભાગનું
એટ્ટો= અબજ અબજમાં ભાગનું
  


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *